اومدم یه کم بخندیم!!!!!!!!

عومدم از یوتوب ویدیو دانلود کنم پیغام داد:

با این سرعت خودت روت میشه همچین گهی بخوری عایا ؟

:|

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

ورژن جدید تاب تاب عباسی :
تاب تاب عباسی

استاد منو نندازی

اگر میخوای بندازی

با 9.75 بندازی

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

یعنی اگه ایرانسل و همراه اول ما رو به تماشای مسابقه فوتبال دعوت نکنند کسی نگاه نمیکنه ؟؟! نه واقعا برام سواله! :-|


בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

به یه تجربی میگن چرا تجربی؟؟؟؟؟؟؟


میگه سرطان که نیست خوب میشم (توهین نبودا.. گفتم بخندبم)

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

...و آنها گویند ما را به ترم قبل باز گردانید
تا درس بخوانیم..
آیا به آنها به اندازه ی کافی فرجه ندادیم؟؟؟؟!!
و آنها به مشروطیت عظیم گرفتار خواهند شد..!!!!!!!!!!!

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבاز یه تجربی پرسیدند ؟؟؟؟
جذر عدد 7 به توان سوم همان تقسم بر مکعب عدد 9 چند میشود؟؟؟؟
    اندکی تامل کرد و جان به جان آفرین تسلیم کرد.

/ 3 نظر / 18 بازدید
غزل

وب خوبی دارین...

farzin

خیلی زیبا بود وب قشنگی دارید

1

خفه کودن